Privacybeleid | vanderlindealmere.nl

Privacybeleid


Over ons privacybeleid

Van der Linde geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het

verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze

diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan

derden.


Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Van der

Linde. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 07/05/2018, met het publiceren van een nieuwe

versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons

worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze

gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens

opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u

aan ons verstrekte persoonsgegevens.


Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u

vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware


Opencart

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Opencart, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor

Brainycloud. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden

met deze partij gedeeld. Brainycloud heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te

bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Brainycloud is op basis van de

overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze

beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden

regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.


Webhosting


Brainycloud

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Brainycloud. Brainycloud verwerkt persoonsgegevens namens ons

en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik

van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Brainycloud heeft passende technische en organisatorische

maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Brainycloud is

op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


E-mail en mailinglijsten


MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen

doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de

‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp

beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of

e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het

verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.


Mijn webhost

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijn webhost. Deze partij heeft

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze

gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijn webhost heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons

e-mailverkeer vertrouwelijk.


Brainycloud

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Brainycloud. Deze partij heeft

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze

gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Brainycloud heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer

vertrouwelijk.


Payment processors


Sisow

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van

Sisow. Sisow verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of

creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de

dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Sisow deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en

informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen

met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van

Sisow's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de

wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen


WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent

u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review

aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen

website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven.

In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met

WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.

WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te

beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening

derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde

waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de

onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


Verzenden en logistiek


PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de

diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en

woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de

overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen

ter beschikking.


Doel van de gegevensverwerking


Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de

verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor

(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -

op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden

niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed

of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening

verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen

persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Van der Linde op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen

van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij

gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen

verzetten.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft

dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten

als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw

(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw

opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met

betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke

rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.


In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds

bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te

ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in

het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van

gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.


U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij

uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U

ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons

bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich

hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij

u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking


U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij

ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze

contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt

ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij

hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid

kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van

databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of

in opdracht van Van der Linde. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in

afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van

gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden

onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening

dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies


Google Analytics

Via onze website worden o.a. cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij

gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze

verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij

verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in

samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google

gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten

en producten.


Cookies van derde partijen / overige cookies


In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze

privacyverklaring, onderaan deze pagina vind u een overzicht van al onze cookies.


Wijzigingen in het privacybeleid


Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest

recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met

betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens

Van der Linde

Brouwerstraat 8B

1315 BP Almere

Nederland

T (036) 530-4422

E info@vanderlindealmere.nl


Contactpersoon voor privacyzaken

Rene van der Linde


Cookies gebruikt op onze website:

This website uses cookies. We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. You consent to our cookies if you continue to use our website.

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Your consent applies to the following domains: www.vanderlindealmere.nl


Cookie declaration last updated on 23/08/2018 by Cookiebot :

Necessary (6)

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
CookieConsent vanderlindealmere.nl Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 year HTTP Cookie
language vanderlindealmere.nl Saves the user's preferred language on the website. 29 days HTTP Cookie
PHPSESSID [x2] iframe.santosbikes.com
vanderlindealmere.nl
Preserves user session state across page requests. Session HTTP Cookie
SESS# [x2] accounts.twsc.nl
twsc.nl
Preserves users states across page requests. Session HTTP Cookie

Statistics (13)

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Name Provider Purpose Expiry Type
__utm.gif google-analytics.com Google Analytics Tracking Code that logs details about the visitor's browser and computer. Session Pixel Tracker
__utma iframe.santosbikes.com Collects data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. Used by Google Analytics. 2 years HTTP Cookie
__utmb iframe.santosbikes.com Registers a timestamp with the exact time of when the user accessed the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit. Session HTTP Cookie
__utmc iframe.santosbikes.com Registers a timestamp with the exact time of when the user leaves the website. Used by Google Analytics to calculate the duration of a website visit. Session HTTP Cookie
__utmt iframe.santosbikes.com Used to throttle the speed of requests to the server. Session HTTP Cookie
__utmz iframe.santosbikes.com Collects data on where the user came from, what search engine was used, what link was clicked and what search term was used. Used by Google Analytics. 6 months HTTP Cookie
_ga [x2] twsc.nl
vanderlindealmere.nl
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 years HTTP Cookie
_gat [x2] twsc.nl
vanderlindealmere.nl
Used by Google Analytics to throttle request rate Session HTTP Cookie
_gid [x2] twsc.nl
vanderlindealmere.nl
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Session HTTP Cookie
collect google-analytics.com Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker

Marketing (16)

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

Name Provider Purpose Expiry Type
ads/ga-audiences google.com Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
GPS youtube.com Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location. Session HTTP Cookie
IDE doubleclick.net Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 year HTTP Cookie
NID google.com Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads. 6 months HTTP Cookie
PREF youtube.com Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites. 8 months HTTP Cookie
test_cookie doubleclick.net Used to check if the user's browser supports cookies. Session HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 days HTTP Cookie
YSC youtube.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie
yt.innertube::nextId youtube.com Pending Persistent HTML Local Storage
yt.innertube::requests youtube.com Pending Persistent HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed youtube.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices youtube.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id youtube.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period youtube.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app youtube.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name youtube.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

Unclassified (3)

Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
cb accounts.twsc.nl Pending 1 year HTTP Cookie
currency vanderlindealmere.nl Pending 29 days HTTP Cookie
display vanderlindealmere.nl Pending Persistent HTML Local Storage
De waardering van www.vanderlindealmere.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.3/10 gebaseerd op 102 reviews.